Login
or
Rejestracja

Regulamin

Regulamin sklepu NoNo store

Sklep internetowy działający pod adresem nono-store.pl jest własnością firmy OJ DESIGN. , z siedzibą w Witkowie przy ul. Jana Pawła II 16c 62-230 Witkowo.

Numer NIP: 7842320163

REGON :  301429813 , zwaną dalej „Sprzedawcą”.

Rachunek bankowy: m bank 54 1140 2004 0000 3902 6880 0500

Dane korespondencyjne: Oj Design ul. Jana Pawła II 16c, 62-230 Witkowo

Dane kontaktowe: Telefon: (+48) 690 662 465 , sklep@nono-store.pl

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą nono-store.pl pod adresem internetowym www.nono-store.pl, zwanego dalej „Sklepem”, oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży z nabywcami za pośrednictwem Sklepu.

Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz klientem Sklepu, zwanym dalej „Nabywcą”.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest: 
   a) wypełnienie formularza zamówienia – dla Nabywców nie korzystających z usługi konta w Sklepie, bądź
   b) złożenie zamówienia po zarejestrowaniu się do usługi konta Sklepu
  2. Nabywcą produktów dostępnych w Sklepie może być tylko osoba pełnoletnia, będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego (dalej „Nabywca”).
  3. Sprzedawca realizuje zamówienia tylko na terenie Polski. W indywidualnych przypadkach, po uprzedniej akceptacji Sklepu możliwa jest wysyłka towaru do krajów Unii Europejskiej, wyłącznie poprzez firmę kurierską.
  4. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowanych w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach w rozumieniu i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.
 2. Oferta Sklepu
  1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich. Ceny zawierają podatek VAT, nie zawierają jednak danych dotyczących kosztów wysyłki, które zostaną skalkulowane i podane do wiadomości Nabywcy przed finalnym zatwierdzeniem zamówienia, wraz z wszystkimi innymi dodatkowymi kosztami (o ile takie wystąpią). Cena prezentowana przy danym produkcie jest wiążąca dla Nabywcy w momencie złożenia przez niego zamówienia.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów podanych w ofercie, co nie może jednak negatywnie wpływać na dokonane zamówienie.
  4. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji.
  5. Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.
  6. Każdy towar zakupiony w Sklepie, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa jest fabrycznie nowy, wolny od wad i posiada oryginalne metki.
  7. Jeżeli towar posiada gwarancję producenta lub importera, Nabywca wraz z towarem otrzyma stosowny dokument gwarancyjny. Nabywca może również w każdym momencie zapytać Sprzedawcę o warunkach gwarancji wysyłając w tym celu wiadomość e-mail pod adres: sklep@nono-store.pl
 3. Realizacja zamówienia
  1. Przed finalnym złożeniem zamówienia Nabywca będzie mógł zapoznać się z informacją dotyczącą składanego zamówienia, która obejmować będzie m.in. poszczególne elementy zamówienia (towary) oraz wszystkie koszty obciążające Nabywcę, w tym cenę jednostkową oraz łączną (tj. z podatkiem), wartość ewentualnych upustów oraz dokładne koszty dostawy.
  2. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres mailowy Nabywcy podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie. Nabywca zobowiązuje się uiścić kwotę pieniężną dotyczącą złożonego zamówienia, na warunkach i w terminach wynikających z niniejszego Regulaminu.
  3. Czas realizacji zamówienia to czas potrzebny do przygotowania zamówienia do wysyłki. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wyniósł on maksymalnie:
   a) 48 h od momentu złożenia zamówienia w przypadku przesyłek za pośrednictwem Dotpay.
   b) 48 h od momentu wpłynięcia należności za dane zamówienie na konto rachunku bankowego Sprzedawcy.
  4. W przypadku towarów, które w opisie posiadają informację o terminie sprowadzenia towaru z magazynu zewnętrznego lub od importera, przykład informacji: “Dostępność: wysyłamy 3-5 dni”, bądź “Dostęność: wysyłąmy w 48h” (h, oznacza ilość godzin.) –  czas realizacji zamówienia wydłuża się o najdłuższy czas podany w opisie zamówionych produktów. Do wszystkich pozostałych towarów, które nie mają żadnej z powyższych informacji zastosowanie ma czas realizacji z pkt. 3.3.
  5. Zamówienia dokonane w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy są realizowane w przeciągu 48 h licząc od pierwszego dnia roboczego, jednak z pominięciem kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy.
  6. W przypadku kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu w magazynie Sprzedawcy lub wyczerpania asortymentu, Nabywca zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.
  7. Zamówienie jest uznawane za ważne i wiążące tylko, jeżeli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Nabywcę i wysłany do Sklepu przy wykorzystaniu systemu rejestracji lub mechanizmów zawartych na stronach Sklepu, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
  8. Korektę do zamówienia Nabywca może wprowadzić wyłącznie przed jego zatwierdzeniem do realizacji przez Sprzedawcę, co nie wyłącza prawa Nabywcy do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa. Nabywca powinien złożyć korektę zamówienia drogą mailową, a do swej ważności korekta taka musi zostać potwierdzona mailowo przez Sprzedawcę.
  9. Zamówienie wysłane przez Sprzedawcę nie może być anulowane z zastrzeżeniem wypadków opisanych w niniejszym Regulaminie.
  10. W indywidualnych przypadkach, zaakceptowanych przez Sprzedawcę można także anulować zamówienie opłacone lecz jeszcze niewysłane przez Sprzedawcę.
  11. Po wysłaniu zamówienia do Nabywcy, Sklep powiadomi o tym Nabywcę za pomocą e-maila.
 4. Koszt i sposób dostawy
  1. Dostawa zamówienia odbywa się za pomocą:
   – Kuriera DHL
  2. Koszt przesyłki ponosi Nabywca, który jest informowany o całkowitym koszcie dostawy przed finalnym zatwierdzeniem danego zamówienia. Informacje o zamówieniu oraz koszcie dostawy zamówienia zostaną również wysłane do Nabywcy drogą e-mailową, po złożeniu zamówienia na adres podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie.
  3. Nabywca w miarę możliwości powinien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Nabywca w miarę możliwości powinien zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
  4. Koszt dostawy zagranicznej jest ustalany indywidualnie, wg taryfikatora firmy kurierskiej. Sprzedawca nie realizuje przesyłek zagranicznych za pobraniem.
 5. Sposoby płatności
  1. Nabywca może dokonać płatności w następujący sposób:
   – Przelewem na konto bankowe : PKO BP 17 1020 4115 0000 9902 0171 2348
  2. tytuł przelewu musi zawierać numer zamówienia.
   – Poprzez bezpieczny system Dotpay (Dotpay.pl)
  3. Po otrzymaniu zapłaty Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji za pomocą wiadomości e-mail. W przypadku braku wpłaty należności na rachunek bankowy sprzedawcy w przeciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia wysłania Nabywcy wiadomości podsumowującej zamówienie, o której mowa w pkt 3.2 powyżej, zamówienie będzie uznawane za niezłożone.
 6. Odstąpienie od umowy
  1. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 15 dni od daty otrzymania przesyłki z zamówieniem, bez podania przyczyny. Odstąpienie jest możliwe tylko w przypadku gdy rzecz nie jest zniszczona lub uszkodzona z powodów leżących po stronie Nabywcy w stopniu większym niż wynikającym ze zwykłego zarządu, tj. korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy Nabywca powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w formie oświadczenia:  

 

 1. a)  drogą e-mailową na adres: sklep@nono-store.pl z tytułem „ ODSTĄPIENIE OD UMOWY”. Prosimy o pobranie wzoru z internetu.
  b) listownie na adres: OJ DESIGN  ul. Jana Pawła II 16c, 62-230 Witkowo z dopiskiem : ODSTĄPIENIE OD UMOWY”. Prosimy o pobranie wzoru z internetu.


Każdorazowo, ze wskazaniem którego zamówienia lub których towarów odstąpienie dotyczy. Do zachowania tego terminu wskazanego w pkt 6.1. wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 Nabywca powinien odesłać towar należycie zapakowany (tj. zabezpieczony przed uszkodzeniami), w miarę możliwości wraz z wszystkimi metkami w terminie 14 dni od dokonania odstąpienia w sposób wskazany w pkt. 6.2. 

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć odstąpienie od umowy niezwłocznie, licząc dnia otrzymania rzeczy lub dostarczenia do Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, przy poszanowaniu postanowień ust. 6.1 – 6.3. powyżej. Jeśli wszystkie okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną spełnione, zwrot należnych Nabywcy płatności nastąpi niezwłocznie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Nabywca, chyba, że Nabywca wyraźnie wskaże dedykowany temu rachunek bankowy – w przypadku wątpliwości Sprzedawca skontaktuje się z Nabywcą w celu ich wyjaśnienia.
 2. Jeżeli Nabywca wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  g) zawartej w drodze aukcji publicznej,
  h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Nabywcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 Reklamacje

 1. Nabywcy służy prawo do reklamacji zakupionego w Sklepie towaru w wyniku niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem, opóźnień w dostawie z winy Sklepu oraz innych przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozdarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji lub złego dopasowania towaru (o ile ma to zastosowanie).
 3. Nabywca powinien odesłać reklamowany towar w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu oraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) i żądaniem dotyczącym zakupionego towaru, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeń Nabywcy. Naprawiony lub wymieniony na nowy towar jest dostarczany do Nabywcy na koszt Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzeć zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Reklamacje jak również towar podlegający reklamacji należy wysłać na adres: OJ DESIGN ul. Jana Pawła II 16c, 62-230 Witkowo  z dopiskiem „REKLAMACJA”. Prosimy o pobranie wzoru reklamacji z internetu.

 Wymiana

 1. Nabywcy przysługuje prawo wymiany zakupionego towaru w terminie 15 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania wyraźnej przyczyny wymiany. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony lub w żaden sposób użytkowany. O zamiarze wymiany towaru należy poinformować Sprzedawcę drogą e-mailową lub telefonicznie. Przekroczenie terminu będzie podstawą do nieuwzględnienia wymiany.
 2. Wymieniany towar należy przesłać w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi metkami, wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura VAT) i wypełnionym formularzem  „Reklamacja” .
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania wymienionego towaru w przeciągu 10 dni roboczych.
 4. Koszt związany z wysyłką wymienianego i wymienionego na nowy towaru ponosi Nabywca.
 5. Sprzedawca nie przyjmuje wysyłek za pobraniem.
 6. Towar podlegający wymianie należy wysłać na adres: OJ DESIGN  ul. Jana Pawła II 16c, 62-230 Witkowo z dopiskiem „WYMIANA TOWARU”. Prosimy o pobranie wzoru z internetu.

 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Nabywca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Sprzedawcy
 2. Szczegółowe informacje odnośnie zasad dostępu do procedur opisanych w ust. 1 dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – lista powyższych jest dostępna pod następującym adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Dodatkowe informacje przydatne dla Nabywcy w celu skorzystania z możliwości objętych niniejszym tytułem są dostępne pod następującymi adresami: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 Ochrona danych osobowych

 

Ochrona danych osobowych
1 Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Odbiorców
przetwarzanych w systemie Sklepu internetowego.
2 w każdym wypadku dotyczącym danych osobowych
kontakt z Administratorem danych może odbywać się za pośrednictwem
poczty tradycyjnej- na adres wskazany – poczty elektronicznej
sklep@nono-store.pl lub pod nr telefonu 690662465.
3 W Sklepie Internetowym Sprzedawca przetwarza dane
Odbiorców w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych usług.
4 Sprzedawca przetwarza:
– dane identyfikujące osobę (imię, nazwisko, NIP),
– dane kontaktowe (adres, nr telefonu),
– dane transakcyjne (nr rachunku bankowego w przypadku tej formy
płatności).
5 Sprzedawca przetwarza dane osobowe na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. a RODO- w przypadku wyrażenia zgody na przedstawianie
informacje handlowe dotyczące usług i produktów,
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO- w celu realizacji zamówienia,
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO- w przypadku konieczności wykonania obowiązku
prawnego ciążącego na Sprzedawcy jako Administratorze danych (np. do
celów podatkowych),
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO- w celach reklamowych i statystycznych
w związku z uzasadnionym interesem Administratora danych, zgodnie
z obowiązującą polityką prywatności.
6 Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od podstawy
na jakiej

 

dane są przetwarzane. W przypadku:
– wyrażenia zgody- do momentu jej odwołania za pośrednictwem
poczty email na adres sklep@nono-store.pl

– realizacji zamówienia- przez okres jego realizacji lub najpóźniej do
momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
– wykonania obowiązku prawnego- przez okres wskazany we właściwych
przepisach,
– uzasadnionego interesu Administratora- do czasu zgłoszenia sprzeciwu
przez podmiot danych.
7 Odbiorcami danych osobowych są:
– Pracownicy Sprzedawcy,
– Podmioty zewnętrzne świadczące usługi outsourcingowe takie jak: poczta,
kurier, faktoring, księgowość, czy wsparcie IT, firma dropshippingowa
– Inni Administratorzy, np. Dotpay.pl, Paypal,
8 Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim.
9 Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę
przysługuje prawo:
– żądania dostępu do swoich danych osobowych w tym uzyskania ich kopii,
– ich sprostowania- w przypadku ich nieprawidłowości,
– usunięcia- w przypadkach przewidzianych prawem,
– żądania ograniczenia ich przetwarzania,
– ich przenoszenia.
10 Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11 Dane osobowe podlegają profilowaniu w celach
reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisów Sprzedawcy
do zindywidualizowanych potrzeb Klientów, zgodnie z polityką cookies.

 

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, o ile zmiany takie będą zasadne ze względu na np. ważny interes Sprzedawcy lub Nabywców, przy czym zmiany te nie mogą pogarszać sytuacji (praw) Nabywców. Zmiany Regulaminu w odniesieniu do Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie obowiązują od momentu zaakceptowania przez nich tak zmienionego Regulamin. Sprzedawca zastrzega, że w odniesieniu do Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie, pewne funkcje Sklepu lub nawet możliwość dokonywania zakupów w Sklepie mogą być ograniczone lub nawet niemożliwe do momentu akceptacji zmienionego Regulaminu, co jednak nie stosuje się do już zamówionych towarów.
 2. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla niego wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie lub odpowiednio zaakceptowania Regulaminu (w przypadku Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie).
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.
 4. Dane właściciela sklepu: OJ DESIGN ul. Jana Pawła II 16c, 62-230 Witkowo
 5. NIP: 7842320163
  REGON: 301429813
  e-mail: olga.jackowska@nono-store.pl
  kontakt: Telefon  +48 690 662 465
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2015 roku.

 

Polityka dotycząca Cookies
Data ostatniej aktualizacji 25.05.2018 r.

Czym są cookies?
Cookies to małe pliki zawierające liczby lub litery, przechowywane w urządzeniach
użytkowników podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji. Cookies
wykorzystywane są do zapewnienia przyjaznego korzystania z naszego Serwisu
poprzez zapamiętywanie Twoich preferencji. Na przykład, jeżeli dodasz produkt
do koszyka w sklepie internetowym, który odwiedzasz i nie dokończysz procesu
zakupu, podczas kolejnej wizyty na tej samej stronie, wcześniej wybrany produkt
wciąż będzie znajdował się w Twoim koszyku. W taki sposób
cookies są wykorzystywane do zapamiętywania Twoich preferencji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat cookies, odwiedź
adres: www.wszystkoociasteczkach.pl.

Dlaczego używamy cookies?
Cookies pełnią różne funkcje, ułatwiają poruszanie się po
Stronie i przechowują informacje o Twoich preferencjach,
po to by prezentować Ci odpowiednie treści oraz przyczyniać się do podnoszenia
jakości naszych usług.

Jakie rodzaje cookies i innych technologii wykorzystujemy?
Cookies stałe (persistent cookies) – ten rodzaj cookies jest
przechowywany w przeglądarce Twojego urządzenia i wykorzystywany zawsze,
gdy odwiedzasz nasz Serwis. Pomaga nam zapamiętywać Twoje
ustawienia i preferencje, po to by uczynić Twoją kolejną wizytę na naszej stronie
wygodniejszą. Na przykład, dzięki cookies nie będziesz zmuszony do ponownego
logowania. Podczas kolejnej wizyty będziemy również pamiętać o Twoich
preferencjach językowych.
Cookies tymczasowe (session cookies) – cookies tymczasowe
pozostają w archiwum cookies w Twojej przeglądarce do czasu, gdy nie opuścisz
naszego Serwisu. Informacje, które otrzymujemy dzięki wykorzystywaniu tego
rodzaju cookies pomagają nam analizować ruch sieciowy, umożliwiają
identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz umożliwiają
łatwiejsze poruszanie się po stronie.  
Cookies reklamowe – ten rodzaj cookies pomaga nam dostarczać Ci
odpowiednie reklamy oraz umożliwia badanie efektywności kampanii
marketingowych reklamodawców poprzez analizowanie tego, w jaki sposób
reagujesz na kierowaną do Ciebie reklamę. Takie pliki pomagają nam na
przykład określić ile razy użytkownik kliknął w reklamę i odwiedził stronę
internetową reklamodawcy.

Co możesz zrobić aby usunąć, wyłączyć lub zablokować cookies?
Twoja przeglądarka internetowa zazwyczaj zapewnia Ci informacje na
temat tego w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować cookies.
Poniżej znajdziesz odnośniki, które przekierują Cię do odpowiednich informacji
związanych z kilkoma, najbardziej popularnymi przeglądarkami:

Google Chrome
Internet Explorer

Mozilla Firefox
Safari
Opera
Możesz zrezygnować z cookies podmiotów trzecich wykorzystywanych w Google
Analytics zmieniając ustawienia reklam albo przez narzędzie udostępnione tutaj:
https://adssettings.google.com

Możesz zrezygnować z cookies odpowiedzialnych za śledzenie
Twoich zainteresowań i umieszczanych przez dostawców treści reklamowych,
korzystając z następujących stron zarządzanych przez Digital Advertising Alliance:
http://youradchoices.com
http://www.youronlinechoices.com/pl/
http://optout.aboutads.info

 

Comments are closed.